Jog kategória bejegyzései

Miről kell tájékoztatást adnunk az új munkavállalónak?

Balázs Katalin
ügyvéd

 

A Munka Törvénykönyve (46. §) előírja, hogy legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított 15 napon belül a munkáltató köteles írásban tájékoztatni a munkavállalót:

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Share This:

Az éves beszámoló elfogadásával kapcsolatos technikai kérdések

Közeledik a májusi hónap utolsó napja, amely egyben az utolsó napja az éves beszámoló elfogadására és az Igazásügyi Minisztériumhoz történő benyújtására minden olyan gazdasági társaságnak, amelyek üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

Nem elég azonban az, ha elkészül maga az éves beszámoló, ezt ugyanis el kell, hogy fogadja, még a benyújtás előtt, az adott gazdasági társaság legfőbb döntéshozó szerve.

Az éves beszámoló elfogadásával kapcsolatos kérdések

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Share This:

Ki a betéti társaság (bt.) vezető tisztségviselője?

A 2013. évi V. törvény hatályba lépését megelőzően ügyvezetője „csak” a kft-knek volt. Az új Ptk. újítása azonban, hogy a bt.-nek nem csak lehet, de kell is, hogy legyen ügyvezetője.

A jogszabály kimondja, hogy a betéti társaság. ügyvezetését a bt. tulajdonosai (tagjai) közül kijelölt vagy megválasztott egy vagy több ügyvezető látja. el. Sőt, a törvény szerint, ha ezen kijelölésről vagy megválasztásról elfeledkezik a tagok gyűlése, akkor valamennyi tag ügyvezetőnek minősül.Ki a betéti társaság (bt.) vezető tisztségviselője?

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Share This:

Joint Venture-k az új Ptk. hatálya alatt –Ördög a részletekben…

Buzády Csongor
Buzády és Udvari Ügyvédi Iroda

 

 

A Joint Venture (JV) klasszikusan a két partner win-win helyzetben való hitén alapul. A JV szerződés-csomag záloga sikeres együttműködés – a felek gazdasági viszonyát visszatükröző, de kiegyensúlyozott és legfőképpen jogilag megbízható – kialakítása.

E jogi „fékeket és egyensúlyokat” a 2014. március 15-én hatályba lépett új Ptk. meglehetősen felkavarta, emiatt jogi-üzleti finomhangolásra van igény. Az alábbiakban három szemléltető példát ismertetek:

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Share This:

Mi történik, ha nem fizetjük be határidőre az alapításkor meg nem fizetett vagyoni hozzájárulást?

Balázs Katalin
ügyvéd

 

Gyakran előforduló eset, hogy a kft. alapításakor a tagok vagy részvénytársaság alapításakor a részvényesek nem teljesítik a teljes vagyoni hozzájárulásukat.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Share This:

Mindig lehet üzletrészt örökölni?

Balázs Katalin
ügyvéd

 

Főszabályként örökölni lehet egy adott kft.-ben az elhunyt tagot megillető üzletrészt. Ilyen esetben az örökösnek igazolnia kell az örökösi minőséget a kft. ügyvezetőjének és kérnie kell az ügyvezetőtől a tagjegyzékbe való bejegyzését. Az örökösi minőséget a jogerős hagyatékátadó végzés alapján lehet igazolni.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Share This:

A felmentvény

Balázs Katalin
ügyvéd

Az új Ptk. hatálybalépésével a társaság ügyvezetése, a vezető tisztségviselők (ügyvezetők, vezérigazgatók, illetve igazgatósági tagok, stb.) felelősségének határai bizonyos tekintetben egyre inkább kiterjesztettek lettek.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Share This:

A társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály módosításának új szabályai

Több tulajdonosból álló gazdasági társaság (legyen az akár bt., kft. vagy zrt.) esetén gyakran teszik fel a kérdést, hogyan módosítható egy-egy adott tag vagy tagok által utólag nem előnyösnek ítélt létesítő okirati rendelkezés?

A létesítő okirat egyszemélyes kft. és rt. esetén alapító okirat, többszemélyes kft. esetén a társasági szerződés, többszemélyes rt. esetén az alapszabály.

A létesítő okirat, társasági szerződés módosíátsa

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Share This:

A szívességi kölcsön – új jogintézmény a Ptk-ban

A szívességi kölcsön a 2014. március 15-én hatályba lépett új Ptk. legújabb kategóriája.

A szívességi kölcsön jelentősége abban áll, hogy az adós nem köteles kamatot és egyéb díjat fizetni a kölcsönadónak, azaz a hitelezőnek, ha ezt a felek kifejezetten kikötötték, vagy ha a szerződés céljából vagy az eset körülményeiből ez következik.

Mindenképpen érdemes óvatosan eljárni és ilyen szándék esetén mégis kifejezetten rendelkezni erről a felek közötti szerződésben.

Szívességi kölcsön

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Share This:

Miért is érdemes olvasni a Cégközlöny tőke-leszállítási közleményeit?

Balázs Katalin
ügyvéd

 

Minden gazdasági társaság köteles közzétenni megfelelő módon, ha a törzstőkéje, alaptőkéje leszállítása (csökkentése) mellett határoz.

A Cégbíróság az ezen tőkeleszállítást jelentő céges adatok változását csak akkor jegyzi be, ha az érintett gazdasági társaság csatolja azon két lappéldány másolatát, amely mutatja, hogy a társaság legalább kétszer közzétette a Cégközlönyben, hogy leszállítja a tőkéjét.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Share This: