5 további fontos szabály az új Ptk. szerinti kft-ről

Balázs Katalin
ügyvéd

 

1.) A kft. egyes tagjainak (tulajdonosainak) továbbra is csak egy darab, de különböző mértékű törzsbetéte lehet, de egy adott tag törzsbetétének mértéke nem lehet kevesebb százezer forintnál.

2.) A törzsbetétek összege a törzstőke, amely nem lehet kevesebb hárommillió forintnál.

3.) A tagok továbbra sem kötelesek alapításkor a társaság rendelkezésére bocsátani a teljes, de legalább hárommillió forintot elérő törzstőkét. Sőt, a társasági szerződés rendelkezhet úgy, hogy a cégalapításra vonatkozó nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig valamelyik tag a pénzbetéte felénél kisebb összeget köteles befizetni. Mi több, a társasági szerződés a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatására a társaság nyilvántartásba vételétől számított egy évnél hosszabb határidőt is megállapíthat.

De ez esetekben a tagok a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének erejéig kötelesek helytállni a társaság tartozásaiért.

Például: Gipsz Jakab és Gipsz Jakabné elhatározzák, hogy kft-t alapítanak, amelynek törzstőkéje hárommillió forint lesz. Gipsz Jakab törzsbetéte másfélmillió forint, Gipsz Jakabné törzsbetéte másfélmillió forint. A házaspárnak nincs azonban hárommillió forintja az alapításkor, fejenként ezért ötszázezer-ötszázezer forintot fizetnek csak be a társaságnak. A társaság megkezdi a működését és felhalmoz kétmillió forint adótartozást, amelyet a társaság saját tőkéje nem fedez.

A kialakult helyzet azt jelenti, hogy a fennmaradó egymillió-egymillió forint erejéig Gipsz Jakab és Gipsz Jakabné „a privát vagyonukból” is kötelesek helytállni a fenti adótartozásért, amíg nem fizetik be a be nem fizetett egymillió-egymillió forintot a társaságnak törzstőkéhez történő pénzbeli hozzájárulásként.

gavel on stack of documents on white background

4)  Amennyiben a kft. alapításakor a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (azaz az ún. apport) értéke eléri vagy meghaladja a törzstőke felét, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást (az apportot) a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

5.) Amennyiben a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást (apportot) a társaság alapításakor nem bocsátották teljes egészében a társaság rendelkezésére, a fennmaradó nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a társasági szerződésben meghatározott időpontig kell szolgáltatni, amely nem lehet hosszabb, mint a társasági szerződésnek a nyilvántartásba vételétől számított három év.

Share This: